کودک خیابانی به کودکان زیر 18 سالی اطلاق می شود که در شهرهای بزرگ برای بقا خود یا خانواده مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند. میزان ارتباط این کودکان با خانواده متفاوت است، و ممکن است درحد ارتباط روزانه، چند بار در هفته، در ماه و یا گاهی حتی به چند بار در سال تقلیل یابد و یا اینکه کلا فاقد ارتباط باشند: این دسته از کودکان می توانند از خدمات مرکز بهره ببرند.
کودکان خیابانی توسط نیروی انتظامی جذب می شوند؛ کودک بزهکار به دادگاه و کودک در معرض بزه به بهزیستی ارجاع می شود.
پس از پذیرش کودک در مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، کودک به طور موقت (21 روز) در این مرکز اقامت دارد و در این مدت اقدامات تخصصی انجام و آن دسته از کودکانی که دارای خانواده هستند به آغوش خانواده بازگشت داده می شوند و شرح حال آنها توسط مددکار پیگیری می شود. سایر موارد به مراکز شبه خانواده انتقال و بطور دراز مدت نگهداری می شوند.
در این طرح به خانواده های نیازمند و بیکار نیز جهت بازتوانی کمک می شود و با معرفی بهزیستی، وام اشتغال، به خانواده مذکور پرداخت خواهد شد و پیگیری مددکار 6 ماه تا 1 سال ادامه خواهد داشت.
اهداف:

- جذب، تشخیص وجایگزینی مناسب كودكان برای سرعت بخشیدن به حمایت آنان به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی
- فراهم آوردن امكانات اولیه زندگی جهت استفاده از زندگی مناسب و سالم
- شناخت استعدادها و توانمندیهای آنان و ایجاد زمینههای مناسب به منظور پرورش خلاقیتهای آنان
- فراهم آوردن امكانات تحصیل و ارائه آموزشهای حرفه ای مناسب
- سالم سازی محیط زندگی در شهرها
- ایجاد زمینه های اشتغال، بهداشت، تغذیه و … مناسب
- حمایت از خانواده به منظور پیشگیری از گسترش شیوع كودكان خیابانی
نیروهای متخصص:
مددكار
روانشناس
روانپزشك
پزشك عمومی
پرستار
مشاور حقوقی
شما عزیزان اگر قادر به کمک به این کودکان نیستید و مایلید در این امر شریک باشید می توانید کمک های نقدی خود را با واریز به حساب ویژه مشارکت های مردمی به شماره 90190 جام، نزد بانک ملت، شعبه دکتر قریب (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت) آماده دریافت مشارکت های مردی و خیرین سازمان بهزیستی است.
همچنین شماره حساب 270007بانک ملت شعبه قریب، به عنوان حساب ارزی سازمان، آماده دریافت هدایا، نذورات و کمک های عزیزان مقیم خارج از کشور است.
برگرفته از سایت سازمان بهزیستی کشور...