تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - The Law Of contract،حقوق قرارداد

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

The Law Of contract،حقوق قرارداد


A Contract is an agreement which the law enforce.

یک قراداد تشکیل می شود از توافق که ضمانت قانونی به طرف دیگر امکان تنفیذ میدهد.

It,s at last agreemen.ther are other reqierment too.

{در حقوق کامن لا قرادا د می توان فقط یک حالت ایجابی داشته باشد.}در قرار داد می توان فقط ایجابی باشد که حالت توافق داشته باشد.اما شرایط دیگر نیز ضروری به نظر میرسد.

A Contract consists of five basic elements.

یک قراداد کامل باید 5عنصر سازنده داشته باشد.

The 2 most basic ones offer and acceptance from the agreement.

علی القاعده از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده یک قراداد ایجاب وقبول هستند که با هم توافق را شکل میدهند.

has the special name of consideration This contribution

e.g money work goods

در یک توافق قاعدتا عرف ان ومقتضای ان حکم می کندکه بر روی مواردی مانند کالا و کار یا پول قراداد را منعقد کنند که به ان عوض معلوم گویند.

Un less a promise is put in to adeed it ill not be binding upon the person who made it called promisor unless the other the promisee has also contribution to the bargain provided consideration.

اگر تعهدی بدون داشتن اسناد مدارک یا اوراق تعهد اور در قرار داد باشد این تعهد در قرارداد فاقد الزام قانونی است که ان فرد تعهد کنند متعهد وطرف دیگر را متعهد له گویند و فقط در صورتی که معامله را ملزم به داشتن عوض معلوم نمایند می توان انرا دادو ستد نامید.

So offer acceptance and consideration are three of the essentioal ingredient.

پس 3 ایتم مهم قرارداد ایجاب وقبول وعوض معلوم است که از ضروری ترین موارد است.

Futher to these he parties must intend to make the sort of bargian which has legal over tones tey must in tend to be legally bound.

علاوه بر ایتم های بالا باید طرفین قصد برای معامله و داد وستد داشته باشند که اثار حقوقی ان طرفین را قانونا ملزم به انجام نماید.

لغات مهم این متن:
essential=requirementضروری
boundالزام قانونی
intendقصد
عوض معلومconsideration
حقوقی قانونی قانوناlegally
contractقراداد
فسخ قرادادbroked
agreementتوافق
قاعده روش طی طریقrule
remedyخسارت
فقدان.عدم.نبودن چیزیunless
providedمقرر کردن به چیزی یا حالتی
تنفیذ کردنenforced
consistشامل
دادوستد معامله پایا پایbargian
contributionدخیل بودن شامل شدن
-------------------------------------------------


The general rule of comman law is that mistake do,nt effect the vaildity f contract.

قاعده کلی حقوق کامن لا بر این اصل استوار است که علی الاصول اشتباه اثری بر معامله ونفوذ یا عدم نفوذ ان ندارد.

Mistake is known as an operation mistake the effect of which is to render the contract void.

ولی اگر اشتباه موثر در نفوذ عقود باشد بطوری که عقد بواسطه ان فلج شود باطل است.

The maxim ignoration juris haud excusat applies.

در مورد اشتبا هات حکمی که عوامل رافع موثر نباشد ان را کان لم یکن شی می دانند.

Classification of mistake

طبقه بندی اشتباهات


I)Mutal mistakeاشتباه دو جانبه ومتقابل

II)Bilateral mistakeشتباه مشترکMistake which render the contract void.

اشتباهاتی که کلا عقد را باطل می سازد.

Mistake as to the identity of subject matter wher 2 parties intend to contract and the first party intends to anther thing there is no true agreement ad hence no contract.

در اینجا ایتم اصلی شخصیت و اشتباه در معامله است.یعنی هر کدام از طرفین به خیال خود بر روی چیزی متمرکز می شوند که قصدشان همان است که 180درجه با هم فرق دارد پس در این حالت کلا قرارداد بوجود نمی اید.

Mistake as to the existence of the subject matter.

اشتباه در موجودیت وموضوعیت معامله

Where both parties contract in the mistaken belife that aparticular thing is in existence when in fact ithas ceased to exist.

در این حالت طرفین با تصور اشتباه بر روی موضوعی که مو ضوعیت ندارد قرارداد می بندند که این موضوع وجود ندارد در نتیجه قرار داد کان لم یکن شی تلقی میشود.
طبقه بندی: متون حقوقی(انگلیسی تخصصی)،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 02:32 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]