تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - حقوق تطبیقی چیست؟

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

حقوق تطبیقی چیست؟

حقوق تطبیقی، که آن را حقوق مقایسه نیز گفته اند، در جهان امروز اهمیت و گشترش چمشگیری پیدا کرده است. در دانشکده های حقوقی کشورهای گوناگون، حقوق تطبیقی در سطوح مختلف تدریس می شود؛ در مؤسسات حقوق تطبیق پژوهش در این زمینه مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگران است؛ بسیاری از کتب و مجلات حقوقی که به زبانهای مختلف انتشار می یابند از حقوق تطبیقی بهره می گیرند، یا چهره ی مقایسه ای دارند. در عقد قرار داد های بین المللی، در حل اختلافات بین المللی و به طور کلی برای تنظیم بهتر روابط بین المللی، در بررسیهای تاریخی و فلسفی حقوق، برای درک بهتر و اصلاح حقوق داخلی، حقوق تطبیقی به کار می آید و هیچ حقوقدان برجسته و اندیشمند و هیچ قانونگذار روشن بینی خود را از آن بی نیاز نمی بیند. صرف نظر از ملاحظات علمی و دانشگاهی، ضرورتهای عملی، جابجایی افراد از کشوری به کشور دیگر و توسعه ی روزافزون روابط تجاری بین کشورها مطالعه ی نظام های حقوقی بیگانه را ایجاب می کند. نگارنده به اندازه توان خویش سعی ورزیده است که کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی را برای خوانندگان ارجمند شرح دهد.دانشمندان حقوق در مورد تعریف حقوق تطبیقی اتفاق نظر ندارند و هنوز تعریف مانع و جامعی از حقوق تطبیقی ارائه نشده است، زیرا دامنه مباحث، جایگاه و ضرورت آن هنوز مورد مناقشه است، اما در عین حال تعاریف ذیل را نسبت به حقوق تطبیقی ارائه کرده اند:

1-حقوق تطبیقی، تطبیق و مقایسه نظام های حقوقی متفاوت در سطح جهانی است.
2-حقوق تطبیقی یک شیوه ی علمی است که به منظور مقایسه حقوق کشورها و تعیین نقاط مشترک و امتیاز های آن ها به کار می رود.
3-حقوق تطبیقی، یک روش علمی برای مطالعه حقوق از طریق فرآیند مقایسه و تطبیق است.

جایگاه حقوق تطبیقی در تقسیمات حقوقی


موضوعات حقوقی در یک تقسیم به دو دسته ی کلی تقسیم می شود:


1-موضوعاتی که قواعد و مقررات حاکم بخشی از روابط معین اجتماعی را مورد بحث قرار می دهد و مجموع این مباحث، حقوق یک کشور را تشکیل می دهد مانند حقوق خانواده که عهده دار روابط معین خانوادگی است و حقوق تجارت که ناظر به فعالیت های تجاری می باشد، یا حقوق جزا که تعیین کننده رفتارهای جزایی و میزان مجازات هاست، یا آئین دادرسی شیوه های رسیدگی قضایی را بیان می کند و ... . به مجموعه این قوانین و مقررات، اصطلاحا حقوق«مثبت» اطلاق می شود. هدف از مطالعه این موضوعات، آگاهی از قوانین موجود، تفسیر و در نهایت اعمال مصادیق آن ها است.

2-مباحثی که حقوق را در کلیت خود بررسی می کند و ناظر بر روابط معینی نیست مانند موضوعات ذیل: تاریخ علم حقوق، فلسفه حقوق، جامعه شناسی و حقوق تطبیقی. در حقوق تطبیقی از عبارات مشابه حقوق خانواده، تعهدات، اموال استفاده می شود اما محتوای آن ها تفاوت اساسی دارد، زیرا هر عنوان از عناوین فوق ناظر بر بخش معین است و بس، اما در حقوق تطبیقی، مجموعه ی از قوانین و مقررات وجود دارد که به بخش معین و محدود نظر ندارد بلکه نگاه کلی و جامع دارد لذا در عرض حقوق مثبت قرار نمی گیرد؛ به عبارت دیگر: در مجموعه ی حقوق مثبت، حقوق یک کشور بررسی می شود، ولی در حقوق تطبیقی، قوانین و مقررات یک کشور با کشور دیگر و سایر کشورها مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرد.
طبقه بندی: حقوق تطبیقی،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 02:28 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]